#Irek

10 tekstów – auto­rem jest #Irek.

Kiedy widzisz ko­goś ja­ko ob­raz, a nie ja­ko drugą per­spek­tywę, jes­teś pus­ty, nieświado­my - jes­teś ob­ra­zem. Gdzie na­wet ka­mień jest perspektywą... 

myśl • 4 stycznia 2012, 20:12

Czas jest drogą - tym szyb­szą im lep­szą? Od­na­leźć cel - siebie w nies­kończo­ności? Świat porzu­cić - ciała umysłem? Życie pa­liwem - byś przes­tał być zmysłem? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2011, 16:55

Nig­dy nie bój się o siebie, bój się o in­nych, by zro­bili to samo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 kwietnia 2011, 17:54

Tyl­ko Ko­niec zna świadomych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2011, 15:07

Praw­da ka­leczy, ale mu­simy za­cis­kać ją w pięści. By ra­ny na dłoni po­kazały tę samą czer­wień krwi na twarzy człowieka, które­mu cisnąłeś nią w twarz - tak jes­teśmy rodziną.
Praw­da ka­leczy, więc musimy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 marca 2011, 20:37

Pol­ski wol­ny ry­nek: szpi­tale ro­bią in­te­resy z zakłada­mi pog­rze­bowy­mi... wyjątko­wo wol­ny rynek. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 marca 2011, 13:06

Mu­zyka rodziła miłość... a jed­nak zos­tała zgwałco­na i
zmuszo­na rodzić ciężkie, me­talo­we monety. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2011, 22:38

Te­raz czas jest względny, lecz kiedyś się od­wrócisz - okaże się bezwzględny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 marca 2011, 09:03

Czas jest drogą, świat po­jaz­dem, życie pa­liwem, a Ty..
Ty właśnie uczysz się prowadzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2011, 09:24

Owoc niezerwany

- Ja tu zos­tanę! Choćbyś przy­ciągać mnie przestała.
Ja tu zos­taję! Tak mnie wychowałaś.
Ja tu zos­tałem! Byś Ty sa­ma nie umierała.
Ja tu spoczy­wam... A Ty kochać mnie nie przestałaś.
Owoc niezer­wa­ny - ta­kie imię mi dałaś.
Mat­ko Ziemio gdzieś więzy nasze podziała?
- ... (cisza)
- Gdzieś zos­tała. Gdzieś gdzie praw­da królowała. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2011, 20:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

#Irek

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność